Úspešní podnikatelia a Nadácia ESET podporili dvoch výnimočných slovenských vedcov čiastkou 220-tisíc EUR

Nadácia ESET spojila individuálnych súkromných donorov a vďaka ich finančným darom podporila dvoch slovenských vedcov, ktorí sa budú uchádzať o prestížny grant ERC schémy. Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. a Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i. tak z novovzniknutého Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy získali každý po 110 000 EUR. Fond predstavuje inovatívny a účinný spôsob prepojenia súkromných donorov, úspešných filantropov so špičkovou vedou na Slovensku aj vo svete.

Publikované: 26.01.2022

Úspešní podnikatelia a Nadácia ESET podporili dvoch výnimočných slovenských vedcov čiastkou 220-tisíc EUR

Nadácia ESET založila na jeseň 2021 Nadačný fond Nadácie ESET pre podporu vedy. Jeho cieľom je podporovať prelomové projekty slovenských vedcov, ktoré môžu prispieť k významným vedeckým výsledkom a zvýšiť ich konkurencieshopnosť v medzinárodnom vedeckom priestore. Fond má ambíciu prepájať individuálnych súkromných donorov, predstaviteľov úspešných firiem, ako aj samotné firmy s výnimočnými vedcami, ktorí pôsobia na Slovensku. Donori dostali príležitosť diskutovať s legendou astrofyziky a laureátom Nobelovej ceny, profesorom Kipom Thornom, ktorý navštívil Slovensko pri príležitosti odovzávania ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award. Pri prvom fundraisingovom podujatí Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy doň úspešní slovenskí podnikatelia prispeli sumou 220 000 EUR.

„Veľmi ma teší, že na Slovensku máme úspešných ľudí, ktorí vidia význam v rozvoji kvalitnej vedy tak ako my. Rád by som preto poďakoval všetkým partnerom, ktorí do fondu prispeli. Prepájanie súkromných donorov s excelentnými vedcami predstavuje pre Slovensko nový a zároveň potrebný formát podpory vedy a výskumu. Vznikom fondu nadväzujeme na naše doterajšie aktivity podpory vedy a prinášame ďalší užitočný nástroj pre rozvoj vedecko-výskumného ekosystému,“ vysvetľuje dôvody vzniku fondu Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Prvé využitie zdrojov: Zvýšenie úspešnosti pri žiadostiach o ERC granty

Sumu 220 000 EUR rozdelí Nadácia ESET dvom excelentným slovenským vedcom, ktorí ju využijú pri žiadostí o prestížne európske ERC granty. Martin Venhart pôsobí na Fyzikálnom ústave SAV, v.v.i. a Miroslav Baláž v Biomedicínskom centre SAV, v.v.i. a obaja už v minulosti žiadali o ERC granty, pričom dosiahli dobré hodnotenia, aj keď samotný grant zatiaľ nezískali.

Európska rada pre výskum (European Research Council) udeľuje granty špičkovým vedcom v paneurópskom priestore na ich prelomové výskumné projekty. Cieľom grantov je podporiť najlepších a najkreatívnejších vedcov a ich tímy vo výskumoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. ERC granty sa pohybujú v rozpätí medzi 1,5 – 3,5 milióna EUR a sú otvorené všetkým vedným odborom. Granty tiež prinášajú vedcom priestor v priemere pre 7 až 12 výskumných pozícií s veľkou mierou autonómie a nadštandardným ohodnotením, čím prispievajú k skvalitneniu podmienok špičkovej vedy v príjímateľskej krajine.

Slovensko dnes spomedzi krajín Európskej únie patrí medzi krajiny s najslabšou úspešnosťou v získavaní ERC grantov. Tieto granty pritom predstavujú pre vedcov, inštitúcie, v ktorých pôsobia, a aj pre celé krajiny príležitosť prehlbovať svoj výskum a vývoj. Podporujú príchod inovácií, ktoré spoločnosť posúvajú vpred. „Rozhodli sme sa podporiť perspektívnych slovenských uchádzačov o ERC granty s cieľom realizácie ich prelomového výskumu na Slovensku. Mrzí nás, že ako krajina v získavaní grantov z prestížnych európskych schém, akou je ERC, tak veľmi zaostávame. Túto podporu preto vnímame aj ako inšpiráciu pre nastavenie systémovej pomoci pre vedcov pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, ako obstáť v medzinárodnej konkurencii,“ uzatvára Richard Marko.

Nadácia ESET v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) koncom roka 2021 vyhlásila aj grantovú výzvu zameranú na individuálny mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant. V súčasnosti prebieha jej vyhodnotenie.

Martin Venhart

Mgr. Martin Venhart, PhD., sa vo Fyzikálnom ústave SAV, v.v.i. venuje štruktúre atómových jadier a vlastnostiam hmoty, ktorá tvorí atómové jadro. So svojím tímom sa štúdiom žiarenia, ktoré jadrá emitujú, snaží získať dostatok dát, ktoré by to objasnili. Ako nový prístup k spôsobu získavania týchto dát vyvinuli detekčný systém TATRA. Po hodnotení B zo žiadosti o ERC Consolidator Grant zažiada o ERC Advanced Grant. V izotopoch zlata objavili doteraz neznáme vzbudené stavy, ktoré sa vyznačujú veľkou deformáciou atómového jadra. Skúmať ich chcú experimentmi na urýchľovači vo fínskom meste Jyväskylä či v CERN-e. Ak sa im všetko podarí, žiadny chemický prvok nebude zmapovaný lepšie ako zlato. Martin Venhart to považuje za cestu k porozumeniu deformáciám atómových jadier. Štúdiom vlastností žiarenia atómových jadier je možné tiež získať veľmi cenné poznatky pre výskum v oblasti nukleárnej medicíny a liečby nádorových ochorení.

Miroslav Baláž

Mgr. Miroslav Baláž, PhD., sa v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i. zaoberá štúdiom molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Aktívne tukové tkanivo totiž dokáže spáliť veľké množstvo tuku uloženého v tele a získanú energiu premeniť na teplo, čím zvyšuje náš výdaj energie. Získané poznatky by mohli priniesť nové terapeutické možnosti liečby a prevencie obezity. O ERC grant sa chce uchádzať s výskumným projektom, ktorým chce identifikovať alternatívne mechanizmy produkcie tepla (termogenézy). Navrhuje sériu experimentov, ktorých cieľom je overiť existenciu takzvaných substrátových cyklov v hnedých tukových bunkách. Tiež sa snažia vynájsť farmakologické látky, ktorými by bolo možné tento mechanizmus regulovať. V Biomedicínskom centre SAV, v.v.i. chce vytvoriť úspešný vedecký tím zameraný na výskum bunkového metabolizmu a energetiky.

Za podporu nadačného fondu ďakujeme týmto individuálnym donorom a firmám:

Patrick Hessel
Rudolf Hrubý
Maroš Grund
GoodAI Research, s.r.o.
Richard Marko
Robert Mistrík
Peter Paško
Kenneth Ryan
Ondrej Smolár
Pixel Federation, s.r.o.
Michal Štencl
Miroslav Trnka
Martin Vaľovský
Anton Zajac

Zdielať článok