Archív

Štatút

Štatút ESET Science Award 2021


Nadácia ESET, v spolupráci so spoločnosťou ESET, spol. s r.o.,

 1. vedomá si kľúčového významu vedy pre rozvoj a prosperitu spoločnosti,
 2. v snahe posilniť motiváciu vedcov dosahovať medzinárodne uznávané vedecké výsledky,
 3. v snahe zviditeľniť výsledky slovenských vedcov na medzinárodnej úrovni a zvýšiť prestíž slovenskej vedy v zahraničí,

podporuje slovenskú vedeckú komunitu a rozvoj Slovenska prostredníctvom prestížneho ocenenia ESET Science Award.

Ocenenie sa udeľuje jednotlivcovi v troch kategóriách:

 1. Výnimočná osobnosť slovenskej vedy;
 2. Výnimočný mladý vedec do 35 rokov;
 3. Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

V každej z kategórií sa udeľuje jedno ocenenie, raz ročne.

 1. Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

  1. Ocenenie sa udeľuje osobnosti, ktorej výsledok práce za ostatných 10 rokov, výnimočným spôsobom zviditeľnil slovenskú vedu v európskom alebo svetovom vedeckom priestore a má výnimočný reálny alebo potenciálny dopad v danej vedeckej oblasti;
  2. Nominant musí byť vedecký pracovník, ktorý pôsobí v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom (najmä slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská, právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike) (ďalej len „Organizácia“). Zároveň musí byť jej zamestnancom, spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom, zamestnancom v stálej štátnej službe alebo zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme, a to minimálne tri roky dosiahnuté v deň ukončenia nominácií, pričom prevažnú väčšinu výsledkov, za ktoré bol nominovaný, dosiahol v rámci Organizácie;
  3. Nominant musí pôsobiť v niektorej z vedeckých oblastí 1.-4. (vrátane), definovaných výnosom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1055/2003 – 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja;
  4. Nominant musí byť považovaný za špičkového vedeckého pracovníka vo svojej odbornej oblasti („Odbornosť nominanta“);
  5. Odbornosť nominanta sa preukazuje nasledovnými kritériami:
   1. autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie alebo publikácií s preukázateľným dopadom na medzinárodný výskumný priestor;
   2. citácie v uznávaných karentovaných časopisoch s preukázateľným dopadom na medzinárodný výskumný priestor;
   3. účasť na riešení medzinárodných výskumných projektov s preukázateľným dopadom na medzinárodný výskumný priestor;
   4. odborné zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí iným než uvedeným spôsobom;
   5. prínos vedecko-výskumnej práce s dopadom na spoločnosť;
  6. Dôležitým kritériom je aj preukázateľný výnimočný prínos nominanta pre slovenskú spoločnosť;
  7. Laureát ocenenia môže byť opäť nominovaný po uplynutí troch rokov od získania ocenenia.

 2. Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

  1. Ocenenie je udelené mladému vedeckému pracovníkovi, ktorého pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor, s veľkým potenciálom do budúcnosti;
  2. Nominant musí byť vedecký pracovník po úspešnom ukončení doktorandského štúdia s maximálnym dosiahnutým vekom 35 rokov v kalendárnom roku podania nominácie, ktorý pôsobí v Organizácii minimálne tri roky dosiahnuté v deň ukončenia nominácií v danom roku;
  3. Nominant musí pôsobiť v niektorej z vedeckých oblastí 1.-4. (vrátane), definovaných výnosom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1055/2003 – 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja;
  4. Odbornosť nominanta sa preukazuje splnením najmenej dvoch uvedených kritérií uvedených v článku 1 písm. e) bodov i) až iv) a vždy kritérium uvedené v článku 1 písm. e) bodov v);
  5. Dôležitým kritériom je aj preukázateľný výnimočný prínos nominanta v danej oblasti výskumu z hľadiska svetovej úrovne vedy v danej oblasti;
  6. Laureát môže ocenenie v tejto kategórii získať len jedenkrát.

 3. Výnimočný vysokoškolský pedagóg

  1. Ocenenie sa udeľuje osobnosti, ktorej pôsobenie má výnimočný pedagogický prínos vo svojom odbore;
  2. Nominant musí byť vysokoškolský pedagóg a pôsobiť na akreditovanej vysokej škole na Slovensku (ďalej len „Vysoká škola“) po dobu najmenej 3 rokov. Nominant musí na danej Vysokej škole vykonávať prácu na ustanovený týždenný pracovný čas (t.j. rozsah pracovného pomeru je 100%);
  3. Nominant musí pôsobiť v niektorej z nižšie uvedených skupín študijných odborov, členených do skupín podľa webového portálu vysokých škôl, www.portalvs.sk, zohľadňujúcich sústavu študijných odborov Slovenskej republiky vydanú vo forme vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky:
   1. prírodné vedy, matematika a informatika;
   2. technické vedy;
   3. poľnohospodárske a veterinárske vedy;
   4. zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života;
  4. Odbornosť nominanta je posudzovaná pedagogickými zručnosťami a vedeckou produktivitou za obdobie ostatných 6 rokov podľa nasledovných kritérií:
   1. vedenie a iniciovanie vyučovacích kurzov;
   2. dosiahnuté odborné výsledky vedených poslucháčov;
   3. zapojenie do akreditovaných študijných programov;
   4. zviditeľnenie vedeckého odboru cez organizovanie študentských podujatí či inú formu propagácie;
   5. autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie alebo publikácií;
   6. citácie v uznávaných časopisoch s vysokým impaktom;
   7. účasť na riešení medzinárodných výskumných projektov;
   8. ohlas a referencie študentov;
  5. Laureát môže ocenenie v tejto kategórii získať len jedenkrát.
 1. Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
  • Vedec spĺňajúci podmienky sa môže nominovať sám, alebo ho môže, s jeho súhlasom, nominovať Organizácia, v ktorej pôsobí;
  • Nominácie sa prijímajú elektronicky v anglickom jazyku, vyplnením formulára na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk).

 2. Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
  • Nomináciu môže zaslať priamy nadriadený/vedúci pracoviska v Organizácii, v ktorej pôsobí, so súhlasom nominanta;
  • Vedecký pracovník spĺňajúci podmienky nemôže nominovať sám seba;
  • Nominácie sa prijímajú elektronicky v anglickom jazyku, vyplnením formulára na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk).

 3. Výnimočný vysokoškolský pedagóg
  • Vysokoškolský pedagóg, spĺňajúci podmienky, sa môže nominovať sám, alebo ho môže, s jeho súhlasom, nominovať nadriadený pracovník Vysokej školy, v ktorej pôsobí;
  • Nominácie sa prijímajú elektronicky, vyplnením formulára na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk).

Laureátov ocenenia v kategóriách „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ a „Výnimočný mladý vedec do 35 rokov“ vyberá medzinárodná komisia zložená z vybraných zahraničných expertov (ďalej len „Medzinárodná komisia“), ktorej zloženie je každoročne zverejnené na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk) spomedzi 10 finalistov. Výber 10 finalistov v oboch kategóriách zabezpečí Nadácia ESET prostredníctvom komisií zložených z odborníkov z rôznych vedeckých oblastí.

Laureáta ocenenia v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“ vyberá hodnotiaca komisia zložená z vybraných slovenských odborníkov, ktorej členovia budú zverejnení na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk), po oficiálnom vyhlásení laureáta.

ESET Science Award sa udeľuje každoročne, počínajúc rokom 2019.
Otvorenie a uzávierka nominácii pre príslušný kalendárny rok sa zverejňuje na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk) v priebehu príslušného roka. Vyhlásenie laureátov ocenení sa uskutoční počas slávnostného galavečera v októbri daného kalendárneho roka.

 1. Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
  Laureát získa finančnú odmenu vo výške 100.000,-€, pričom finančná odmena nie je viazaná na konkrétny účel. Súčasťou ceny je aj symbolické umelecké dielo.

 2. Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
  Laureát získa finančnú odmenu vo výške 5.000,-€, pričom finančná odmena nie je viazaná na konkrétny účel. Súčasťou ceny je aj symbolické umelecké dielo.

 3. Výnimočný vysokoškolský pedagóg
  Laureát získa finančnú odmenu vo výške 5.000,-€, pričom finančná odmena nie je viazaná na konkrétny účel. Súčasťou ocenenia je aj symbolické umelecké dielo.

Podaním nominácie alebo súhlasom s podaním nominácie, nominant potvrdzuje súhlas s nomináciou a nasledovnými záväzkami, ktorými sú:

 • Účasť na slávnostnom galavečere daného ročníka;
 • V rámci projektu vedeckého ocenenia prezentovať svoju prácu pri popularizačných aktivitách projektu, v rámci osobne dohodnutého rozsahu.

Podaním nominácie alebo súhlasom s podaním nominácie, nominant dobrovoľne a bezpodmienečne súhlasí s podmienkami a štatútom ESET Science Award a berie na vedomie, že pre účely zabezpečenia spracovania a evidencie prihlášky, hodnotenia porotou, oznámenia výsledkov, pre pozvanie a organizáciu slávnostného galavečera a pre reklamné a marketingové účely komunikácie v rámci ESET Science Award je Nadácia ESET oprávnená spracúvať osobné údaje, ktoré sú súčasťou nominácie a k nej priloženej dokumentácie. V prípade podania nominácie inou osobou, povinnou náležitosťou nominácie je súhlas nominanta s podaním nominácie. Súčasťou súhlasu s nomináciou je výslovný súhlas nominanta s týmto štatútom a podmienkami ochrany osobných údajov zverejnenými na www.ESETScienceAward.sk.

Tento štatút bol schválený správnou radou Nadácie ESET a jeho aktuálne znenie je dostupné na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk).

Tento štatút nadobudol účinnosť dňa 16. marca 2020. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší ŠTATÚT ESET Science Award, ktorý nadobudol účinnosť 7. februára 2019 a ŠTATÚT ESET Science Award pre kategóriu Výnimočný vysokoškolský pedagóg, ktorý nadobudol účinnosť 13. júna 2019.