Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Ľubomír Švorc

Analytická chémia

„Pedagogickú a vedeckú činnosť vnímam ako spojené nádoby. Spolu so študentmi pracujem na výskume, ktorý sa priamo dotýka pokroku v každodennom živote človeka a zároveň o ňom aj prednášam.“

Prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V Laboratóriu moderných elektroanalytických metód sa spolu so študentmi zameriavajú na vývoj nových elektroanalytických metód pre stanovenie významných biologicky aktívnych látok s využitím perspektívnych elektrochemických senzorov. Vďaka základnému výskumu je stanovenie zložiek vo farmaceutických, potravinárskych a environmentálnych vzorkách nahrádzané rýchlejšími, lacnejšími a užívateľsky prijateľnejšími elektroanalytickými metódami. Za to, čo profesor Švorc dosiahol za posledné desaťročie vo vedeckom výskume a za katedrou vďačí tvrdej práci, sebadisciplíne a študentom.

Ľubomír Švorc je hrdý na to, že sa jeho meno spája s analytickou chémiou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, od zdravia, stravovania až po životné prostredie. Bez okolkov priznáva, že chémiou je, obrazne povedané, posadnutý. Analytický prístup zmýšľania uplatňuje aj v osobnom živote. „Mám rád symetriu a poriadok, všetko rozoberám do posledného detailu, spájam niekedy aj nespojiteľné súvislosti,“ smeje sa vysokoškolský pedagóg a vedec.

„Veľmi rád učím. Od prvého momentu sa snažím vzbudiť u študentov záujem o chémiu a motivovať ich k úspešnej a svedomitej práci analytického chemika. Zapájam ich do výskumnej činnosti na témach, ktoré sa priamo dotýkajú pokroku v každodennom živote človeka,“ prezrádza Ľubomír Švorc, ktorý sa pred dvomi rokmi ako 38-ročný stal jedným z najmladších profesorov na Slovensku. Aj vďaka výsledkom diplomových a dizertačných prác študentov a cieľavedomému výskumu publikoval viac ako 150 článkov v zahraničných karentovaných časopisoch, na ktoré je evidovaných viac ako 2500 citácií. Zároveň patrí medzi najcitovanejších mladých vedcov na Slovensku. V roku 2019 bol zaradený do Periodickej tabuľky mladých chemikov z celého sveta ako laureát prvku Európium pri príležitosti 150. výročia zrodu medzinárodnej Periodickej tabuľky chemických prvkov (D.I. Mendelejev, 1869). „Najväčšiu radosť mám však z posledného ocenenia Učiteľ roka STU 2022, o ktorom anonymne rozhodli študenti našej univerzity. Pozitívne ohlasy študentov sú tá najkrajšia, najcennejšia a najúprimnejšia spätná väzba pre učiteľa,“ priznáva.

Analytickú chémiu považuje profesor Švorc za fascinujúci vedný a študijný odbor. „Potrebujeme ju v každodennom živote. Dotýka sa nášho zdravia pri analýze liečiv a ich metabolitov v biologických vzorkách človeka. Stretávame sa s ňou pri chemickom rozbore vody, pôdy a ovzdušia, čiže sa dotýka aj kvality životného prostredia, v ktorom žijeme alebo ňou skúmame zloženie potravín, ktoré konzumujeme,“ objasňuje vysokoškolský pedagóg a vedec. Priame prepojenie výsledkov jeho práce v spolupráci so súkromným sektorom je pre neho vízia, o ktorej tajne sníva. Témy a nápady na inovácie výskumu nachádza spolu so študentmi aj na medzinárodných konferenciách a pri rozhovoroch s odborníkmi z praxe s cieľom držať krok so svetovou vedou v tejto oblasti.

Pre rodáka zo Serede bol vzorom otec, ktorý bol chemik. Jeho záujem o prírodné vedy formovali aj pedagógovia, ktorí ho viedli na základnej a strednej škole. Prvý ročník na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj vďaka výborným základom z gymnázia zvládol s ľahkosťou. Po ukončení doktorandského štúdia zostal pracovať na svojej alma mater a dnes prepája vedeckú a pedagogickú činnosť, ktoré vníma ako spojené nádoby. Študenti pod jeho vedením dosahujú výborné výsledky na medzinárodných vedeckých konferenciách a nachádzajú široké uplatnenie na trhu práce. Vedecké stáže na zahraničných univerzitách, ktoré sám absolvoval pod vedením svetovo uznávaných profesorov v oblasti analytickej chémie, odporúča aj svojim študentom. „Sú to jedinečné a nenahraditeľné skúsenosti a výborný odrazový mostík pre ďalšie uplatnenie sa.“

Vo svojom voľnom čase pravidelne „vypína“ hlavu v posilňovni. „Som workoholik, priznávam. Potrebujem takúto fyzickú a mentálnu očistu, aby som nežil len prácou a výzvami, ktoré si pred seba kladiem,“ smeje sa profesor Švorc.

„Nebol som odmalička jedinečný talent na prírodné vedy. Všetko som si vydrel poctivou a tvrdou prácou a túžbou neustále študovať a neskôr aj bádať. Mojím plánom na najbližšie desaťročia je robiť vedu na Slovensku na svetovej úrovni, vzdelávať, motivovať a podporovať mladých študentov a výskumníkov a vychovávať nových odborníkov pre prax v oblasti analytickej chémie.“

Zdielať