Finalista kategórie: Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Jozef Gnap

Doprava

Ľudia čoraz častejšie využívajú osobné automobily na úkor autobusov, električiek a trolejbusov. Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity to považuje za nepriaznivý trend, ktorý v mestách spôsobuje opakované kolapsy dopravy a ekologické problémy. Vo svojej výskumnej činnosti sa preto zameriava na zlepšovanie dopravnej obslužnosti, plány udržateľnej mobility a znižovanie vplyvov dopravy na životné prostredie.

„Najradšej mám projekty, pri ktorých sa navrhované opatrenia dostanú do praxe v čo najkratšom časovom horizonte,“ priznáva Jozef Gnap s tým, že väčšinou reflektuje na verejné súťaže vyhlasované samosprávnymi krajmi a mestami, no spolupracuje i s komerčnou sférou. Ako zodpovedný riešiteľ spracoval napríklad plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja s využitím integrovaného dopravného systému, ktorého prvé dve etapy už boli uvedené do života. Je spoluautorom metodiky na výpočet prínosov obnovy vozového parku v hromadnej osobnej doprave na zníženie emisií, ktorú pri výmene starých trolejbusov a autobusov použil Dopravný podnik mesta Žiliny. Ten v minulom roku zavŕšil komplexnú obnovu svojho vozového parku, pričom významnú časť mestskej flotily dnes tvoria trolejbusy, elektrobusy a hybridné autobusy.

Pokiaľ ide o komerčnú sféru, Jozef Gnap participuje aj na výskume v oblasti Logistiky 4.0, ktorý sa týka digitalizácie logistických systémov, teda využívania informačných technológií, automatizácie, inteligentných systémov a podobne. Zaoberá sa kalkuláciou ekonomických prínosov autonómnych vozíkov na prepravu komponentov, ktoré sa po výrobných a logistických halách pohybujú samé bez zásahu človeka. Pre oceliarne U. S. Steel Košice navrhol bezpečnejší spôsob upevňovania nákladu pri transporte a logistiku vstupu a výstupu s cieľom znížiť čas pobytu nákladných vozidiel v areáli podniku. „Hoci som bol vo väčšine prípadov zodpovedným riešiteľom, vždy šlo o tímovú prácu. Sám bez pomoci kolegov by som sa k adekvátnym výsledkom nedopracoval,“ podotýka Jozef Gnap.

Účasť na výskumných projektoch, ktoré spravidla vychádzajú z konkrétnych požiadaviek trhu, ho núti, aby sa opieral o najnovšie vedecké poznatky a trendy v oblasti dopravy a logistiky. Zároveň ich prenáša aj do študijných programov a predmetov, ktorých je garantom. V tejto súvislosti upozorňuje na to, že je prospešné, ak sa poslucháči už počas štúdia zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti a učia sa pracovať aj s vedeckými databázami, aby sa po skončení školy jednoduchšie uplatnili v praxi. „V ére internetu ide hlavne o to, ako motivovať študentov k získavaniu a využívaniu overených informácií. Z ich strany to nemôže byť len o tom, že urobia skúšku. To, čo sa naučia, musia vedieť aj využiť,“ zdôrazňuje Jozef Gnap a dodáva, že preňho osobne sú zasa motiváciou mladí ľudia, u ktorých vidí hlad po vzdelaní.

Prednášky z odborných predmetov, ktoré vyučuje, sú maximálne zamerané na praktické poznatky. Absolventi denného štúdia väčšinou ocenia to, čo ich učil, až po nástupe do zamestnania. V rámci celoživotného vzdelávania je situácia jednoduchšia, lebo poslucháči vedia posúdiť, či získané vedomosti využijú v praxi, preto je napríklad garantom veľmi úspešného kurzu celoživotného vzdelávania Zasielateľstvo-Špedičný expert, ktorý má akreditáciu nielen od Ministerstva školstva SR, ale aj od celosvetového združenie zasielateľstva a logistiky FIATA.

Podnietiť študentov k vedecko-výskumnej činnosti sa snaží tak, že im pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce vyberá témy, ktoré sú jednak nové a jednak využiteľné v praxi v krátkodobom časovom horizonte. Často sa podieľajú na riešení čiastkových úloh v projektoch, kde figuruje ako zodpovedný riešiteľ. „Aby som študenta mohol zapojiť do konkrétneho výskumu, vždy si ho zavolám a diskutujem s ním o danej téme, či jej porozumel. Ak vidím, že sa s ňou nestotožňuje, radšej mu zadanie upravím alebo mu dám nejaké iné. Nemá význam, aby robil niečo, o čom nie je vnútorne presvedčený,“ zdôrazňuje Jozef Gnap.