Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Mária Omastová

Materiálový výskum polymérnych kompozitov a nanokompozitov

Materiálový výskum polymérnych kompozitov a nanokompozitov

Ing. Mária Omastová, DrSc., je uznávaná chemička a odborníčka na vodivé polymérne kompozity a nanokompozity. V súčasnosti pôsobí ako vedúca vedecká pracovníčka v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied a je členkou predsedníctva SAV, zástupkyňou podpredsedu pre zahraničné styky. Špičkovú kvalitu jej výskumu potvrdzuje vysoká citovanosť jej publikácií (170 CC), široká medzinárodná spolupráca a časté a prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a výskumu nanomateriálov, ktoré zahrňujú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka, ale aj anorganických nanočastíc, ako sú napr. MXény, a ich kombináciou s inými nanočasticami alebo s polymérmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov s novými zaujímavými vlastnosťami.

Vodivé polyméry sa často využívajú pri výskume solárnych článkov, kde sa používajú ako elektródy. Tím Márie Omastovej použil nové hybridné materiály s polymérnou matricou a nanočasticami ako elektródy v solárnych článkoch, kde nahradili drahú platinu. Zaujímavé na vodivých polymérnych kompozitoch je, že reagujú na vonkajší impulz, preto sa začali študovať ako nové typy aktuátorov a senzorov. „V rámci môjho prvého väčšieho európskeho projektu 7 RP sme vytvorili materiál, ktorý pôsobením vonkajšieho podnetu, napríklad svetla, dokáže zmeniť svoj tvar. Výsledkom mala byť nová generácia displejov pre nevidiacich,“ hovorí Mária Omastová.

Mária Omastová má za sebou aj veľa multidisciplinárnych spoluprác. Jednou z nich je projekt V4 Kórea, na ktorom spolupracovali chemici, fyzici a materiáloví vedci, ktorí vytvárali nový typ solárneho článku s vyššou účinnosťou. Významné výsledky zaznamenal aj APVV projekt štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied vrátane Ústavu polymérov. Jeho cieľom bolo vytvorenie nanoplatformy, ktorá by dokázala zacieliť rakovinové bunky. „Chemickou modifikáciou grafénoxidových častíc magnetickými nanočasticami a protilátkou sme pripravili nový materiál, ktorý je určený na diagnózu rakovinových buniek a veríme, že v ďalšom výskume sa potvrdí možnosť cielenej liečby rakoviny.“

Mária Omastová je aj zodpovednou riešiteľkou environmentálneho projektu „Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja“. Jeho cieľom je vykonať analýzu plastov a priniesť komplexný súbor poznatkov o plastovom odpade v Dunaji a pozdĺž neho, vyhodnotiť environmentálnu záťaž a pripraviť metodológiu na ich triedenie. Dôležitou súčasťou projektu je aj zvýšenie povedomia spoločnosti o znečistení plastmi, ako aj vzdelávanie učiteľov a žiakov na základných školách. „Ak zistíme, aké plasty znečisťujú naše vodné toky a budeme poznať ich zdroje, budeme môcť prijať potrebné opatrenia a zamedziť tak znečisťovaniu prírody,“ vyjadrila sa Mária Omastová.

V súčasnosti sa venuje projektu podporenému H2020, ktorého akronym je Nano2day, do projektu je zapojených 11 partnerov z rôznych európskych krajín a USA. V rámci neho pripravuje so svojím tímom nové materiály (kompozity a nanokompozity), ktoré sú dopované novými typmi dvojdimenzionálnych nanočastíc, MXénmi. Sú to nové elektricky vodivé typy dvojdimenzionálnych štruktúr. Úlohou bude miešať nanočastice s polymérmi, a tým získať nové materiály pre elektromagnetické tienenie. Na tomto projekte spolupracujú aj s odborníkmi z iných oblastí a firmami, ktorí budú pripravené materiály testovať v praxi.

Mária Omastová bola v minulosti predsedníčkou Slovenskej chemickej spoločnosti a je reprezentantkou Slovenska v Európskej polymérnej federácii. Pravidelne organizuje Zjazdy chemikov, čo je vrcholové stretnutie odborníkov v chémii. Cieľom tohto podujatia je spájať ľudí, aby si vymieňali poznatky a nadväzovali spolupráce. Okrem toho má za cieľ inšpirovať mladých ľudí, aby ostali vo výskume a ukázať im, že chémia je úžasná veda, ktorá neustále prináša niečo nové, keďže v rámci zjazdov prednášali aj nositelia Nobelovej ceny.

Mária Omastová získala počas svojej kariéry množstvo významných ocenení, ako napríklad ocenenie Pribinov kríž 1. triedy, ktoré udeľuje prezident Slovenskej republiky. Vo voľnom čase rada zájde na koncert vážnej hudby, do opery, na činohru či do galérie. Je tiež spoluorganizátorkou koncertu, ktorý vznikol ako realizácia myšlienky propagácie objavu kontaktnej šošovky a dnes oslavuje spojenie vedy a umenia.

Zdielať