Ambasádori

Hana a Dalimil Dvořákovci

Chemici a filantropi

Ambasádori

Hana a Dalimil Dvořákovci

Chemici a filantropi

Manželia Hana a Dalimil Dvořákovci, ktorí stoja za vznikom Nadácie Experientia, sa zoznámili ešte počas štúdia, symbolicky v chemickom laboratóriu. Zatiaľ čo Hana Dvořáková spolupracovala s profesorom Antonínom Holým na vývoji antivírusových látok, Dalimil Dvořák sa stal profesorom na VŠCHT. Nadáciu Experientia, ktorá podporuje mladých vedcov z odboru organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie, založili manželia spoločne v roku 2013. Doteraz podporili štipendiami 17 mladých vedcov na odborných stážach na prestížnych svetových univerzitách a udelili dva trojročné start-up granty vo výške 2 miliónov českých korún ročne, ktorými motivujú mladé vedkyne a vedcov so skúsenosťami zo zahraničia k založeniu nezávislej výskumnej skupiny v ČR.

Manželia Dvořákovci venujú svoje vlastné finančné prostriedky z licenčných poplatkov za antivírusové látky vyvinuté na ÚOCHB AV ČR, samozrejme, späť vede s vysvetlením, že odtiaľto predsa peniaze pochádzajú. Doteraz na podporu mladých vedcov vyčlenili 26 miliónov českých korún. V januári 2020 oznámili, že do svojej Nadácie Experientia vložia 200 miliónov českých korún na podporu mladých chemikov tak, aby mohla nadácia fungovať ešte ďalších 20 rokov. „Veríme, že táto cielená a dlhodobá podpora významne ovplyvní českú chémiu a posunie ju smerom k celosvetovej špičke, možno až k ďalšej Nobelovej cene,“ hovorí Hana Dvořáková.

Ing. Hana Dvořáková, CSc. je zakladateľkou Nadácie Experientia, ktorú financuje zo svojho podielu na licenčných poplatkoch za antivírusové látky vyvinuté s profesorom Antonínom Holým na ÚOCHB AV ČR. Po inžinierskom štúdiu organickej chémie na VŠCHT získala Hana Dvořáková titul CSc. na ÚOCHB za dizertačnú prácu na tému Acyklická analógia nukleosidov a nukeotidov s modifikovanými purinovými bázami. Dnes prednáša na VŠCHT. Témou jej výskumu je aplikácia NMR spektroskopie v oblasti kalixarenov resorcinarenov a prírodných látok, štúdium konformačných vlastností a dynamiky molekúl, kinetika a termodynamika chemických reakcií.

Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. je zakladateľom Nadácie Experientia. Po inžinierskom štúdiu organickej chémie na VŠCHT získal Dalimil Dvořák titul CSc. na ÚOCHB v odbore chémia methylenmalonaldehydov. Od roku 1990 pôsobí Dalimil Dvořák na VŠCHT, kde prednáša organickú chémiu. Témou jeho výskumu je využitie komplexov prechodných kovov v organickej syntéze, štúdium vlastností Fischerových karbenových komplexov a syntéza purinových derivátov s potenciálnou biologickou aktivitou. V roku 2005 menoval prezident ČR Dalimila Dvořáka profesorom.