Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Alexandra Bražinová

Epidemiológia

Učenie je umenie. Nestačí mať len vedomosti a zručnosti, ale je potrebné mať aj schopnosť správne odovzdať informácie.

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prednostka Ústavu epidemiológie. V rámci vedeckého výskumu sa venuje epidemiológii infekčných a neprenosných chorôb. Svoju výskumnú a pedagogickú činnosť neustále prepája tým, že implementuje svoje skúsenosti z výskumnej oblasti priamo do výučby.

Profesorka Bražinová sa popri svojej pedagogickej práci kontinuálne venuje niekoľkým vedeckým výskumom. Počas pandémie sa aktívne podieľala na výskume výskytu a prekonania ochorenia COVID-19 v slovenskej populácii. V terénnom epidemiologickom výskume spolu s kolegami stanovovali hladiny protilátok u ľudí, ktorí ochorenie prekonali, a tak pomáhali zmapovať rozsah šírenia vírusu či napríklad aj to, koľko ľudí je už imúnnych a aké ďalšie šírenie ochorenia možno predpokladať. Aktuálne sa spolu s kolegami podieľa na výskumnom projekte, ktorého cieľom je zlepšiť diagnostiku ochorenia spôsobeného baktériou legionella, ktorá zapríčiňuje vážne zápaly pľúc. V rámci dlhodobého sledovania a výskumu legionelóz chcú zaviesť novú, pokročilejšiu diagnostiku. Okrem toho sa profesorka Bražinová dlhodobo venuje aj epidemiológii duševných porúch. Vo viacerých výskumných projektoch spolu s doktorandkami a ďalšími spolupracovníkmi mapujú výskyt miery samovražednosti v jednotlivých populačných skupinách na Slovensku a tiež výskyt duševných porúch v slovenskej populácii. Viaceré výstupy výskumu, ktorý profesorka Bražinová viedla alebo sa na ňom podieľala, priamo zlepšujú prevenciu či liečbu niektorých ochorení.

Alexandra Bražinová pochádza z Bratislavy a vysokoškolské vzdelanie získala na Karlovej univerzite v Prahe na 3. lekárskej fakulte. Počas štúdia absolvovala v rámci štúdia medicíny ročný pobyt na Duke University v Severnej Karolíne, v USA. Po skončení štúdia na Karlovej univerzite sa presunula na The George Washington University vo Washingtone D.C., kde absolvovala kurzy v odbore Master of Public Health. Skúsenosti zo Spojených štátov amerických získala do tretice na post-doktorandskom výskumnom pobyte na University of California v Berkeley.

V rámci svojej profesionálnej kariéry niekoľkokrát zmenila pracovisko. Niekoľko rokov pôsobila na ministerstve zdravotníctva, na odbore zahraničných vzťahov, kde bola súčasťou medzinárodných projektov. Následne pôsobila vo výskumnej nadácii vo Viedni, kde sa zameriavala na epidemiológiu úrazov mozgov. Z Viedne sa profesorka Bražinová presunula do Trnavy, kde desať rokov vyučovala epidemiológiu študentov odboru verejného zdravotníctva. Po týchto skúsenostiach prestúpila na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí ako prednostka Ústavu epidemiológie.

Napriek tomu, že otec profesorky Bražinovej bol vysokoškolský pedagóg, ona sama tvrdí, že sa k pedagogickej činnosti dostala celkom náhodou. „Moje prvé vzory v tom, ako verejne vystupovať a ako podávať informácie iným ľuďom, boli práve moji kolegovia vo výskume. Viacerí z nich boli pre mňa inšpiráciou. Doteraz sa stále učím, ako čo najlepšie učiť. Učenie je umenie. Nestačí mať len vedomosti a zručnosti, ale je potrebné mať aj schopnosť správne odovzdať informácie, zaujať poslucháča a presvedčiť sa, že učivo pochopil.”

Na pedagogickej činnosti ju tešia aj menšie úspechy, ktoré sa dejú na dennej báze, ako to, že študenti porozumejú učivu, že sa im páči spôsob výučby alebo že aktívne diskutujú. Všeobecne profesorku Bražinovú napĺňa možnosť implementovať vlastné skúsenosti z oblasti vedy do výučby. Jej víziou je nastaviť výučbu epidemiológie na Lekárskej fakulte UK tak, aby absolventi získali kľúčové vedomosti a zručnosti z epidemiológie, vďaka ktorým sa vo svojej lekárskej praxi budú riadiť vedeckými dôkazmi.

Do slovenského školstva by rada zaviedla výučbu sociálnych zručností pre žiakov základných a stredných škôl. Na vysokých školách a univerzitách na Slovensku podľa nej chýba výučba a tréning pedagógov v tom, ako správne a efektívne vyučovať.

A aké vlastnosti by podľa profesorky Bražinovej mal mať dobrý pedagóg? „Mal by byť dobrý odborník v tom, čo učí, a zároveň by mal byť aj zapálený pre odbor, ktorému sa venuje. Okrem toho by mal vedieť, ako učiť, pretože je veľký rozdiel byť v niečom odborník, čiže mať vedomosti a skúsenosti, a vedieť ich aj zrozumiteľne podať ďalej a zaujať poslucháčov.”

Zdielať