Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Andrea Šagátová

Jadrová technika

Pre budúcnosť našej spoločnosti sú technické vedy veľmi dôležité, vďaka nim sa budeme rozvíjať my a aj úroveň našej spoločnosti.

Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a primárne sa venuje témam jadrovej fyziky a techniky. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje vedeckému výskumu spojenému s mierovým využitím radiácie, ktorého výsledky možno uplatniť v mnohých oblastiach života, napríklad v zdravotníctve, v životnom prostredí, v priemysle, vo vesmíre, ale aj v umení. Svoje poslanie vidí v odbore, ktorému sa venuje.

Docentka Šagátová sa spolu so svojím vedeckým tímom venuje predovšetkým vývoju polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia a témam využitia radiácie. V rámci aktuálnych vedeckých projektov vyvíja najnovšie typy detektorov na registrovanie radiácie. V praxi tieto detektory môžu nájsť alebo už aj nachádzajú uplatnenie, napríklad pri meraní radiácie vo vesmíre, pri dokonalejšom a šetrnejšom snímaní röntgenového obrazu pacientov alebo aj pri odhaľovaní falzifikátov a potvrdzovaní originálov umeleckých diel. Jej ďalšou oblasťou záujmu je využitie urýchľovačov pre spoločnosť, napríklad na jednoduchšiu a rýchlejšiu sterilizáciu zdravotníckych pomôcok žiarením, na ekologické zneškodnenie odolných chemikálií alebo na záchranu drevených artefaktov napadnutých červotočmi. Tieto a mnohé ďalšie oblasti skvalitní aplikovanie urýchľovačov v praxi. Rovnaký cieľ má aj medzinárodný projekt koordinovaný CERNom, na riešení ktorého sa podieľa.

Nezanedbateľná je aj úloha Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni, ktorá podporuje aj oblasť radiačnej úpravy materiálov. Slovenskú republiku v tejto problematike zastupuje práve docentka Šagátová. Medzi svoje najväčšie úspechy radí vyvinutie nového typu senzora pre pixelový detektor, ktorého výhodou je jeho vyššia odolnosť voči radiácii a vysokým teplotám. Na vyvinutí senzora spolupracovala so Slovenskou akadémiou vied v Bratislave.

Andrea Šagátová vyštudovala odbor Elektromateriálové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po skončení inžinierskeho štúdia pokračovala na doktorandskom štúdiu, počas ktorého začala postupne vyučovať a zároveň sa zapájala do výskumu zameraného na meranie radiácie. Docentka Šagátová pochádza z Novej Dubnice a inšpiráciu k štúdiu elektrotechniky načerpala od svojho otca, ktorý v odbore pracoval. V detstve nechcela byť vedkyňou, ale učiteľkou. Napokon ju však k vede inšpirovali jej pedagógovia počas vysokoškolského štúdia.

Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorou by mal disponovať dobrý pedagóg, je podľa docentky Šagátovej schopnosť vysvetľovať. Učiteľ musí dobre rozumieť problematike, no musí ju tiež vedieť podať spôsobom, ktorému porozumejú aj druhí. Docentka tiež zdôrazňuje ľudský prístup. Práve tieto vlastnosti sa snaží preniesť aj do svojej pedagogickej praxe. Reakcie študentov sa snaží vnímať a sledovať od nich spätnú väzbu. Napĺňa ju, keď poslucháči pochopia, čo sa im snaží vysvetliť.

Docentka Šagátová vidí v slovenskom školstve zásadnú potrebu dávať väčší dôraz na výučbu matematiky, ktorá podľa jej slov rozvíja logické i abstraktné myslenie, čo je napokon dôležité aj pre pokrok a rozvíjanie samotnej spoločnosti.

Vo voľnom čase sa docentka Šagátová venuje rodine, športu, ale aj umeniu, ktoré ju povznáša a pomáha jej oddýchnuť si a načerpať novú energiu.

Zdielať