Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Igor Podlubný

Aplikovaná matematika

„Snažíme sa, aby naši študenti mohli zažívať radosť z objavovania nových poznatkov a z prekonávania seba samých pri štúdiu matematiky.“

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike. Pôsobí v Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojom výskume sa venuje deriváciám a integrálom neceločíselného rádu a ich aplikáciám v prírodných a technických vedách, o čom pravidelne prednáša na univerzitách v USA, Mexiku, Číne, Španielsku a v ďalších krajinách.

Oblasť svojho záujmu profesor Podlubný často zjednodušene vysvetľuje pomocou analógie s číslami: „Ani pre bežný život nestačia iba celé čísla, preto používame zlomky aj čísla iracionálne. A tak ako racionálne a iracionálne čísla vypĺňajú takpovediac „medzery“ medzi celými číslami, tak aj derivácie a integrály neceločíselného rádu vypĺňajú medzery medzi opakovanými derivovaniami a opakovanými integrovaniami,“ vysvetľuje uznávaný aplikovaný matematik. V minulosti boli derivácie a diferenciálne rovnice neceločíselného rádu považované skôr za niečo exotické, ale teraz už sú široko používaným nástrojom na modelovanie dynamických procesov a systémov.

Jeho monografia „Fractional Differential Equations“ je podľa databázy Americkej matematickej spoločnosti najviac citovanou matematickou knihou vo svete v období rokov 2012 až 2022. Zároveň ide o najcitovanejšiu vedeckú prácu všetkých čias na Slovensku. Vysoko citované sú aj ďalšie významné práce profesora Podlubného v oblasti metód na riešenie diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu, výskumu dynamických sústav a regulátorov neceločíselného rádu, ako aj geometrických a fyzikálnych interpretácií. Podľa databázy Web of Science sú jeho práce citované odborníkmi z viac ako 140 oblastí poznania.

Profesor Podlubný svojich študentov vedie k tomu, že matematika je nástrojom na poznávanie sveta a jazykom na efektívnu vedecko-technickú komunikáciu. Dlhodobo sa venuje inováciám a modernizácii vo vysokoškolskom vzdelaní, na čo využíva moderné informačno-komunikačné technológie a programy pre vedecko-technické výpočty a simulácie. Už niekoľko rokov realizuje aj výučbu samotnej matematiky so softvérom MATLAB a podotýka, že: „Vizualizácie matematických objektov a pojmov sú základom pre ich pochopenie“. K jeho pedagogickému know-how patrí aj individuálny prístup ku každému jednotlivcovi v rámci veľkej skupiny študentov. „Ponúkame im zaujímavé výzvy alebo malé projekty, vďaka ktorým zažívajú radosť z objavovania pre nich nových poznatkov a z vytvorenia vlastných prostriedkov na riešenie matematických problémov, čo podčiarkuje aj zážitok z prekonávania seba samých,“ vysvetľuje profesor Podlubný, ktorý má pre horlivých študentov dvere vždy otvorené.

Profesor Podlubný pochádza z Ukrajiny. Matematiku si obľúbil ešte v detstve vďaka článkom a knihám o matematike od známeho popularizátora vedy Martina Gardnera. Odvtedy je presvedčený, že matematika je zábavná a zrozumiteľná a z toho vychádza pri svojich prednáškach a vystúpeniach na konferenciách.

Matematika a hudba sú prepojené cez rôzne druhy symetrie a proporcií, preto nie je prekvapením, že komponovanie a nahrávanie vlastných skladieb je neoddeliteľnou súčasťou života profesora Podlubného. Jeho kreativitu podčiarkuje aj nedávna výstava „Computer-Generated and Human-Interpreted“, ktorá pozostávala z grafických výstupov generovaných ním vytvoreným programom v MATLABe.

Študenti profesora Podlubného nevidia len za katedrou, ale môžu ho stretnúť aj na basketbalovom ihrisku, na plavárni, dokonca aj na súťažiach ako Košice Night Run a každoročnom Maratóne mieru.

„Podľa môjho názoru nie je možné, aby bol človek skutočne dobrý pedagóg bez toho, aby zažil tesný kontakt so skutočným vedeckým bádaním. Na to, aby svoje poznanie vedel sprostredkovať študentom, musí mať oveľa širší rozhľad a hlbšie vedecké chápanie problematiky,“ dodáva na záver profesor Podlubný.

Zdielať