Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Katarína Cechlárová

Matematika

„Šťastie sa nedá matematicky vypočítať, o šťastie treba bojovať. Jeho súčasťou by mala byť aj práca, ktorá vás napĺňa.“

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., pôsobí v Ústave matematiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci vedeckého výskumu sa venuje diskrétnej matematike, teórii výpočtovej zložitosti a aplikáciám týchto disciplín, napríklad v problémoch priraďovania, vytvárania koalícií, spravodlivého delenia a výpočtu ekonomickej rovnováhy. Metódami matematiky a teoretickej informatiky tak rieši problémy pochádzajúce pôvodne z ekonómie, politológie a aj umelej inteligencie.

Keď sa uznávaná matematička, vedkyňa a pedagogička úprimne priznala, že na malú násobilku používa kalkulačku, bolo to prekvapivé, ľudské a pokorné v spojitosti so zložitou vedou, ktorú skúma. Do slovenskej matematiky zaviedla problematiku Computational Social Choice, ktorej názov do slovenčiny radšej neprekladá a pred ňou sa jej u nás nikto nevenoval. Zjednodušene by sa dalo povedať, že predmetom jej záujmu nie sú len čísla a vzorce, ale aj pojmy a problémy, ktoré popisujú správanie ľudí.

Výsledky výskumu, ktorý realizuje spolu so študentmi, je tak možné uplatniť v reálnom živote. Pomocou metód diskrétnej matematiky vymysleli napríklad počítačový program, ktorý pomáha priraďovať študentov učiteľstva na praxe. Algoritmicky sa tiež dá popísať boj mužov o priazeň žien alebo efektívne vyhľadávať darcov obličiek. „Nie je to veľká diera do sveta, ale moje výsledky osvetľujú ľuďom bežné veci, ktoré riešia v každodennom živote,“ podotýka.

„Matematika a jej spôsob vyjadrovania pomáha odkrývať skryté závislosti aj v na prvý pohľad vzdialenejších vedných disciplínach, akými sú sociológia alebo ekonómia. To, čo matematickým jazykom zadefinujeme, v reálnom živote nemusí fungovať ideálne, my však vytvárame platný a funkčný model.“

Profesorka Cechlárová považuje matematiku za súčasť kultúry. Študentom odovzdáva poznanie, že matematika dokáže v živote prinášať jedno z najväčších uspokojení. „Snažím sa ich naučiť nielen vypočítať riešenie, ale aj rozmýšľať, argumentovať a hľadať správny jazyk na vyjadrenie svojich myšlienok, aby ich dokázali zrozumiteľne predstaviť rôznym skupinám ľudí,“ objasňuje vysokoškolská matematička.

„Je fascinujúce sledovať, ako si naši študenti osvojujú nielen matematické zručnosti, ale časom sa rozvíjajú ako osobnosti. Mení sa ich postoj k životu a posúvajú sa ďalej. K tvorivej matematike totiž potrebujete dôslednosť, vytrvalosť, samostatnosť a zmysel pre pravdivosť. Študenti nám postupne dozrievajú pred očami,“ vyznáva sa Katarína Cechlárová. V budúcnosti by pre matematiku rada nadchla ďalších študentov a motivovala ich k hľadaniu a otváraniu nových otázok a obzorov.

Katarína Cechlárová pochádza z Prešova. Vyštudovala matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vo voľnom čase sa venuje turistike a kajakovaniu, ktoré jej umožňuje ponoriť sa do prírody a zabudnúť na všetky problémy. „V škole vyučujem predmet Teória optimálneho riadenia, na ktorom študenti riešia aj úlohu ako optimálne prejsť z jedného brehu rieky na druhý,“ smeje sa. Zároveň priznáva, že v bežnom živote používa viac logické myslenie a úsudok ako rovnice a násobilku.

Na matematike, ktorá má svoje presné členenie a pozostáva z definícií, viet a dôkazov, ju fascinuje akási životná istota. „Ak raz dokážeme určitú matematickú vetu, s predpokladom, že v dôkaze nie je chyba, tak tá veta bude platiť aj o sto rokov. Fascinuje ma, že aj napriek tomu, že svet okolo nás je často nepredvídateľný, tak matematika je v princípe deterministická a vie presne povedať, čo nastane po splnení predpokladov.“

Zdielať