Finalista kategórie: Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Jozef Záhumenský

Pôrodníctvo

„Šikovný poslucháč dnes má prístup k rovnakým informačným zdrojom ako pedagóg a rýchlo môže rozpoznať, či má pred sebou erudovaného odborníka alebo nie.“

Pôrod je počiatok nového života, ale poranenie matky pri pôrode môže mať nepriaznivé dopady na jej vlastný život. Prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., venoval veľkú časť svojej profesionálnej kariéry práve podrobnému skúmaniu vplyvu pôrodu a pôrodného poranenia na kvalitu života žien v nasledujúcom období.

„Overovali sme, ako vedenie pôrodu, ale aj niektoré parametre jeho priebehu, môžu ovplyvniť rozsah pôrodného poranenia a aké to má dôsledky na výskyt niektorých včasných popôrodných komplikácií, ako sú bolesti, sexuálne problémy či ťažkosti s močením a stolicou. Zistili sme, že poranenie pošvovej steny má vážnejšie dôsledky na kvalitu života ako poranenie svalov hrádze, preto je mimoriadne dôležité klásť dôraz na prevenciu, diagnostiku a kvalitné ošetrenie týchto poranení,“ konštatuje Jozef Záhumenský.

Aktuálne sa so svojimi študentmi doktorandského štúdia venuje ďalším témam, ktoré súvisia s pôrodom a jeho výsledkom. Snažia sa dôkladne popísať pôrodný dej a zistiť príčiny, prečo u časti rodičiek, predovšetkým prvorodičiek, dochádza k poruchám jeho priebehu a k spomaleniu, resp. zastaveniu pôrodu. Mnohé sú známe, napríklad skorý príjem rodičky na operačnú sálu, iatrogénne zasahovanie do pôrodu, nedokonalá, resp. príliš skoro podaná analgézia či nesprávne používanie liečiv, ale je veľa faktorov, ako je poloha rodičky, elasticita pôrodných ciest alebo hormonálne nastavenie, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. „Ako prednosta kliniky mám možnosť veľa vecí ovplyvňovať a následne sledovať ich vplyv na výskyt pôrodníckych komplikácií,“ hovorí Jozef Záhumenský.

Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov považuje za jednu z hlavných pôrodníckych tém súčasnosti nadbytočné cisárske rezy. Klinika, ktorú vedie Jozef Záhumenský, významne prispela k analýze príčin a možnostiam riešenia tohto problému. Validovala prvý slovenský dotazník na zisťovanie obáv rodičiek z nastávajúceho pôrodu a v súčasnosti overuje, aké to môže mať dopady na výskyt porúch pôrodného deja. Okrem toho na jeho pracovisku prebieha aj výskum zameraný na psychické poruchy tehotných žien v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ich vplyv na pôrod.

Vedeckú a pedagogickú prácu považuje za neoddeliteľnú súčasť svojho profesionálneho života. Vysokoškolský učiteľ si podľa neho musí neustále udržiavať znalosti o svojom predmete na najvyššej úrovni. Denne pribúdajú nové informácie, ktoré často zásadne menia zažité vedomosti.

„Šikovný poslucháč dnes má prístup k rovnakým informačným zdrojom ako pedagóg a rýchlo môže rozpoznať, či má pred sebou erudovaného odborníka alebo nie. Poslucháčom radím, aby počas prednášok sledovali online medicínske databázy k danej problematike a overovali si, či je prednášajúci naozaj zorientovaný v problematike. Nie je na škodu, ak si skontrolujú, či vyučujúci niečo v danom odbore alebo k prednášanej téme publikoval,“ zdôrazňuje Jozef Záhumenský a dodáva, že ak si chce pedagóg udržať zodpovedajúcu úroveň poznatkov, musí vedecky pracovať.

Poslucháčom sa snaží vysvetľovať problematiku v celej svojej komplexnosti, nielen izolované témy alebo diagnózy. Na kliniku chodia študenti medicíny v piatom ročníku, preto vo svojich prednáškach nadväzuje na učivo z preklinických a iných klinických odborov, aby videli, že skúšky z anatómie, embryológie, farmakológie, genetiky, chirurgickej propedeutiky a podobne nerobili nadarmo. Gynekologickú problematiku im prezentuje tak, aby im bola prospešná v ich budúcej praxi. Ak chce byť poslucháč napríklad pediater, zdôrazňuje mu poznatky z detskej a dorastovej gynekológie alebo neonatológie, ak chce robiť internistu, zameriava sa na vysoký tlak v tehotenstve, ak plánuje byť chirurgom, tak na diferenciálnu diagnostiku bolestí brucha. Komplexný pohľad na pacienta a praktické využitie získaných poznatkov potom vyžaduje aj pri štátnych záverečných skúškach.

„Ťažko znášam nezáujem poslucháčov, zvlášť ak je spojený s neúctou k pacientovi, čo sa prejavuje vyrušovaním pri vizitách a referenciách pacienta. Nepríjemné sú tiež situácie, keď napríklad pri pôrode položím študentom jednoduchú otázku a nik mi nevie odpovedať, zato mi odpovie partner rodičky. To je naozaj hanba,“ vraví.

Podľa Jozefa Záhumenského je dôležité, aby poslucháčov predmet zaujal, preto vedie výučbu tak, aby jeho prednášky a semináre odpovedali na konkrétne otázky a problémy. Často používa kazuistiky, ktoré sa podarilo vyriešiť pomocou najnovších vedeckých poznatkov. Keďže pôsobí aj ako súdny znalec v oblasti gynekológie a pôrodníctva, môže sa oprieť aj o prípady, keď nedostatočná erudícia lekára viedla k závažnému poškodeniu zdravia pacientky. U poslucháčov majú tieto príklady z praxe veľkú odozvu, často o nich dlho diskutujú, niekedy aj na ďalších stretnutiach, keď si načítajú k danému problému novšie informácie a posudzujú ho z inej strany. Ako pripomína, študentom prezentuje aj výsledky vlastných pozorovaní a výskumov. Tvrdí, že okrem štúdia literatúry je nemenej dôležitým zdrojom poznania aj analýza výsledkov vlastnej práce.