Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Helena Kanďárová

Toxikológia

Pre človeka, ktorý sa pre niečo naozaj rozhodne, nie je nič nemožné.

Vďaka jej výskumu vznikli metódy hodnotenia bezpečnosti chemických látok, pri ktorých netrpia experimentálne zvieratá. Dr. rer. nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, je vedkyňou, ktorá za svojou prácou rada vidí výsledky implementované v praxi. Zamerala sa preto na výskum v oblasti vývoja a validácie inovatívnych metód v toxikológii, ktoré nahrádzajú testovanie na zvieratách a zároveň poskytujú reprodukovateľnejšie výsledky ako pokusné zvieratá. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. Svoje poznatky odovzdáva ako pedagogička v Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

Aby sa chemikálie, kozmetika, farmaceutiká, pesticídy, zdravotnícke pomôcky, ale vlastne akékoľvek spotrebiteľské produkty, ktoré sa vyrábajú z chemických látok, mohli dostať na trh, je potrebné ich najskôr otestovať a preveriť, či sú pre ľudí a životné prostredie bezpečné. Mnohé sa testujú na zvieratách. Helena Kanďárová sa svojou prácou pričinila o vznik metód, ktoré pracujú s bunkovými líniami a 3D tkanivovými kultúrami získanými z ľudských buniek. Dajú sa využiť napríklad na testovanie kožnej či očnej dráždivosti, kožnej leptavosti alebo fototoxicity bez potreby ďalšieho doplňujúceho testovania na zvieratách.

K svojmu výskumnému zameraniu sa dostala už počas bakalárskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, kde ju zaujala téma hodnotenia bezpečnosti kozmetiky alternatívnymi metódami (t. j. bez laboratórnych zvierat). Počas doktorandúry na Freie Universität Berlin, ktorá prebiehala v spolupráci s Nemeckým federálnym inštitútom pre hodnotenie rizík, sa zamerala na oblasť tkanivového inžinierstva a prácu s in vitro 3D tkanivovými modelmi kože a rohovky. Naučila sa nielen optimalizovať tieto modely a metódy, ale zároveň sa vyškolila v tom, ako viesť medzinárodné validácie, ktorých výsledky prispeli k implementácii vyvinutých metód do nariadení EÚ a OECD v oblasti chemických látok, farmaceutík a zdravotníckych pomôcok.

„Ide o finančne náročnú oblasť a je zároveň vysoko špecifická na vybavenie laboratórií, preto pred 20 rokmi na Slovensku bolo takmer nemožné rozvíjať tému, ktorú som si vybrala. Musela som na istý čas odísť do zahraničia, do Nemecka a potom do USA, ak som sa chcela svojmu výskumu venovať naplno,“ vysvetľuje Helena Kanďárová a dodáva, že preferuje, keď sa dajú výsledky práce čo najrýchlejšie implementovať do praxe, hoci práve v jej oblasti aplikovaného výskumu to môže znamenať aj 10 – 15 rokov.

Na Slovensko sa z USA vrátila v roku 2009 a založila Európsku centrálu biotechnologickej spoločnosti, ktorá vyrába jedny z najlepších tkanivových modelov na svete. Paralelne s touto aktivitou pokračovala vo vedeckej práci v oblasti topickej toxicity a výsledky, ktoré dosiahla spolu s jej výskumnými tímami (či už v súkromnej sfére a neskôr na akadémii) sú dnes implementované v medzinárodnej legislatíve pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok, kozmetiky či zdravotníckych pomôcok.

„Jeden experiment nie je žiadny experiment. Musíte urobiť sériu pokusov – a omylov, než sa dopracujete k metóde alebo modelu, ktorý poskytuje relevantné a reprodukovateľné výsledky,“ hovorí Helena Kanďárová. Tvrdí, že vedci musia mať trpezlivosť vylepšovať a opakovať testy tak dlho, až dosiahnu porovnateľné alebo lepšie výsledky, ako sú tie, ktoré by získali na animálnom modeli. Len vtedy je metóda spoľahlivá a môžu pristúpiť k jej následnej formálnej validácii. Ak táto dopadne dobre, nasleduje implementácia do legislatívnych rámcov.

„Vedecká práca bola a je pre mňa dôležitá súčasť môjho života – pomáha mi pochopiť príčiny a následky a zároveň ma drží v napätí a zvedavosti. Je spravodlivá a trpezlivého vedátora nakoniec odmení. Vedu naša spoločnosť potrebuje, aby sme netápali v temnotách a domnienkach, ale mali v rukách fakty, na ktorých sa dá stavať,“ hovorí Helena Kanďárová o životnej ceste, ktorú si zvolila. Naučila ju disciplíne, odolnosti aj trpezlivosti, ktorá jej kedysi chýbala.

Helena Kanďárová za svoj výskum získala viaceré významné medzinárodné ocenenia. V roku 2021 sa stala držiteľkou ocenenia nadácie Doerenkamp-Zbinden, o rok neskôr získala cenu nadácie Björn Ekwall Memorial Award a EUROTOX Award Lecture za svoj dlhodobý prínos k implementácii alternatívnych metód v toxikológii. Vo voľnom čase sa venuje manažovaniu Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro (ESTIV), ktorej je od roku 2020 prezidentkou. Rada hrá na klavíri a amatérsky sa venuje genealógii. 

Zdielať