Finalista kategórie:
Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Tomáš Vinař

Bioinformatika

Medziodborový výskum posúva hranice ľudského poznania na vyššiu úroveň, myslí si doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti presadzuje interdisciplinárny prístup. Je garantom študijného programu Dátová veda.

Venuje sa bioinformatike, čo je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. „V našej skupine aktuálne pracujeme na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Nové metódy, ktoré vyvíjame, umožnia v budúcnosti využívať tieto zariadenia priamo v nemocniciach a ambulanciách a napomôžu tak napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby,“ vysvetľuje.

Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na Cornellovej univerzite v USA. Po návrate zostal pôsobiť na materskej univerzite, kde študentom odovzdáva skúsenosti, ktoré získal v zahraničí. Je spoluzakladateľom interdisciplinárnych študijných programov Bioinformatika a Dátová veda a vyučuje aj predmety zamerané na algoritmické riešenie ťažkých problémov, strojové učenie a integráciu dát, ktoré vychovávajú v súčasnosti na celom svete mimoriadne žiadaných odborníkov.

Ako tvrdí, úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní doposiaľ neprebádaného. „Učiteľ, ktorý je súčasne aktívnym vedcom, dokáže študentom lepšie pomôcť formulovať nové otázky a hľadať nové smery,“ dodáva. Medzi poslucháčmi je veľmi obľúbený vďaka uplatňovaniu netradičných metód vzdelávania. Mimo univerzity prispieva k popularizácii svojho odboru najmä prednáškami pre stredoškolákov a všeobecnú verejnosť. Spoluorganizuje tiež medzinárodné letné školy, ktoré pomáhajú študentom, doktorandom a mladým profesionálom začleniť sa do bioinformatického výskumu.

„Digitálny obsah prístupný cez internet je dnes už natoľko pokročilý, že musíme o pozornosť študentov doslova bojovať. Pevne však verím, že aj napriek tomu je živý učiteľ pre študentov stále prínosom, avšak musí im prinášať niečo navyše, čo nemôžu získať len pozeraním videí. Mojou snahou je v maximálne možnej miere budovať dialóg a reagovať na podnety študentov, aby sa sami stali neoddeliteľnou súčasťou prednášok,“ objasňuje svoj prístup k práci vysokoškolského pedagóga.

„Veda je pre mňa koníček a mám veľké šťastie, že sa tomuto koníčku môžem venovať aj v práci,“ pokračuje. Spolupracuje s genetikmi a biochemikmi aj z iných fakúlt pri spracovávaní dát z transkriptomických a genomických analýz, ktorí si jeho pomoc vysoko cenia. Participuje tiež na projektoch sekvenovania genómov veľkých živočíchov v rámci veľkých medzinárodných konzorcií zahŕňajúcich popredné vedecké pracoviská na svete (USA, Nemecko, Čína). „Som zvedavý, ako rozvoj umelej inteligencie ovplyvní našu spoločnosť, v ktorých oblastiach úplne nahradí ľudí a, naopak, aké nové možnosti ľuďom otvorí,“ hovorí pedagóg, ktorého citovanosť v odbornej literatúre vysoko prevyšuje svetový priemer, čo je na Slovensku unikát.

Zdielať