Medzinárodná komisia

Tibor Krisztin

matematika

Medzinárodná komisia

Tibor Krisztin

matematika

Tibor Krisztin je maďarský matematik, ktorý sa venuje dynamickým systémom a diferenciálnym rovniciam. Od roku 2000 je profesorom matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, kde v rokoch 2011 – 2014 pôsobil aj ako riaditeľ inštitútu.

Tibor Krisztin je maďarský matematik, ktorý sa venuje dynamickým systémom a diferenciálnym rovniciam. Od roku 2000 je profesorom matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, kde v rokoch 2011 – 2014 pôsobil aj ako riaditeľ inštitútu.

Tibor Krisztin vyštudoval matematiku na Segedínskej univerzite v Maďarsku. Jeho výskumnou oblasťou je teória nekonečných dimenzionálnych dynamických systémov, najmä teória diferenciálnych rovníc s oneskorením. Vo väčšine regulačných mechanizmov zohrávajú dôležitú úlohu časové oneskorenia. Ich matematickými modelmi sú práve diferenciálne rovnice s oneskorením.

Tieto rovnice sa objavujú pri modelovaní procesov v biológii, technike, fyzike, ekonomike, medicíne, ale aj spoločenských vedách. Škála ich aplikácii neustále rastie, čo robí túto oblasť zaujímavou z teoretického aj aplikovaného hľadiska. Jedným z hlavných výsledkov práce Tibora Krisztina je popis geometrickej štruktúry nekonečného dimenzionálneho systému, ktorý generuje systém oneskorenej spätnej väzby. Významne tiež prispel ku geometrickej teórii diferenciálnych rovníc s oneskoreniami závislými na stave.

Tibor Krisztin bol zvolený za člena Maďarskej akadémie vied, získal Cenu R. E. Moora za aplikácie intervalovej analýzy (2016) a bol ocenený aj maďarskou Széchenyiho cenou (2018). Bol tiež hosťujúcim profesorom na niekoľkých univerzitách v Spojených štátoch, Kanade, Francúzsku a v Nemecku.